Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?

Friluftsliv

Skolans arbete genomsyras av friluftsliv. I Ur och Skur använder sig av Friluftsfrämjandets barnverksamheter, Strövare och Frilufsare. Arbetssättet är metodiskt uppbyggt och har en naturlig progression; friluftslivet, naturkunskapen och friluftstekniken ökas succesivt efter elevens natur-och friluftsvana.

”Rörelse och hälsofrämjande levnadsvanor är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av idrott, rörelseaktiviteter och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva genom livet. Genom rörelse och hälsofrämjande levnadsvanor får människor redskap för att kunna påverka och ta ansvar för sin hälsa.”
(Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr22, s.48)

Friluftsfrämjandets barnverksamhet ger eleven förutsättningar till rörelse, spänning och gemenskap genom friluftsliv. Eleven får möjligheten att uppleva, undersöka och utforska naturen. De ges förutsättningar att lära sig respektera allemansrätten och värna om miljön. Eleverna och lärarna går på upptäcktsfärder och äventyr. De lär sig om djur och natur och att vara aktsamma om allt levande.

Ett av skolans övergripande mål, enligt läroplanen, är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv (kap. 2, Lgr22). Genom att vistas i naturen på naturens villkor får eleverna en nära relation till och därigenom en naturlig ansvarskänsla för vår omgivande miljö och en hållbar utveckling.

Friluftslivet finns med i undervisningen över hela året och bedrivs i olika typer av miljöer så långt det är möjligt. Vintertid används barnverksamheterna för de yngre skolåldrarna. Barnskridskor Skrinna och barnskidor Lagge erbjuds på de platser där det är möjligt. Skogsmulles vänner, Laxe som bor vid vattnet, Nova som bor på planeten Tella och Fjällfina som har sin hemvist i fjällvärlden, används i olika sammanhang under året. I de äldre skolåren bygger undervisningen vidare på detta och eleverna får utveckla och fördjupa sina kunskaper om och med friluftslivet, i enlighet med grundskolans läroplan.

”Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska ge eleverna förutsättningar att ut¬veckla förmåga att genomföra och anpassa aktiviteter inom friluftsliv och utevistelse efter olika förhållanden och miljöer, förmåga att agera säkert och förebygga risker i samband med rörelse, friluftsliv och utevistelser samt att simma och hantera nödsituationer på land och i vatten”
(kursplanen för Idrott och hälsa, Lgr22).

Exempel på aktiviteter vi gör inom friluftsliv kan vara orientering, göra upp eld på olika sätt, åka skridskor och skidor, åka på läger, utematlagning på stormkök och över eld, vandra, paddla kanot och lära oss att hantera nödsituationer vid vatten och på is. Aktiviteterna skiljer sig åt beroende på var i landet skolan ligger och vilka förutsättningar det finns just där.

 

 

Strövare

På Strövare ges eleverna möjlighet att göra upp eld, hantera kniv bygga vindskydd samt andra aktiviteter som hör natur och friluftsliv till. Med skogen och naturen som klassrum får eleven möjlighet till medforskning och medupptäckande i naturen och på så sätt aktivera alla sinnen under lär tillfällena. Under Strövardagar arbetar vi metodiskt där varje område har en naturlig progression för friluftslivet och naturkunskapen. Friluftstekniken ökar successivt efter elevernas natur-och friluftsvana. Eleverna ges på detta sätt förutsättningar till rörelse, spänning och gemenskap genom friluftsliv samt de grundläggande förutsättningarna till att lära sig respektera allemansrätten och värna om miljön.

Eleverna och pedagogerna går på upptäcktsfärd, leker och lär tillsammans. Vi lär oss om djur och natur och att vara aktsamma om allt levande. Eleven bär på sin ryggsäck där de har sin medhavda matsäck. Matsäckstunden samt de tydliga rutinerna med startsång, aktiviteter utifrån årstid, utforskande och undersökande, lek och slutligen en avslutssång bidrar till att rama in dagen och gör att eleverna känner trygghet, närhet och gemenskap.