Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?

För vårdnadshavare

Med läroplanen som grund erbjuds barnen inom I Ur och Skur ett upplevelsebaserat lärande för en hållbar livsstil i praktiken samt möjlighet att utveckla kunskaper inom friluftslivet.

Utbildningen på I Ur och Skur sker genom ett utomhuspedagogiskt förhållningssätt; i praktiken innebär det att undervisningen sker både ute och inne. – Teori varvas med praktiska moment där upplevelse och reflektion är självklara delar. För att lärande ska vara meningsskapande är väljs platsen var lärandet ska ske med noggrannhet. Därav förläggs undervisningen med en växelverkan mellan inomhus, på gården och i närmiljön. Genom att lära med hela kroppen och flera sinnen ges barnen förutsättningar att själva erfara för att tillägna sig egna erfarenheter.

Barnen ges möjlighet att utveckla kunskaper inom friluftslivet. Barnet erbjuds en progression i friluftsliv, från ett till femton års ålder. Genom I Ur och Skurs utbildning och undervisning ges barnen daglig rörelse och möjlighet att lägga grunden för ett hälsosamt liv. Studier visar att barn som får grundläggande friluftskunskaper fortsätter att vara aktiva efter 14 års ålder.

Samverkan med vårdnadshavare

För att ge barnet de bästa förutsättningarna är samverkan mellan lärare och vårdnadshavare viktig. Ett nära och förtroendefullt samarbete startas vid information om utbildningen innan barnet har börjat. För att få en helhetsbild av barnet behövs både vårdnadshavarens och lärarens bild. Under hela barnets vistelseperiod förs fortlöpande samtal om barnets trivsel, utveckling och lärande.

Samarbetet ger både barnet och vårdnadshavaren trygghet. Tillsammans med vårdnadshavarna läggs barnets grund för det livslånga lärandet. Samverkan med vårdnadshavarna varierar beroende på verksamhetsform.

Introduktion till förskolan

Barnet första tid kallas för introduktion. Under trygga förhållanden, tillsammans med vårdnadshavaren, får barnet lära känna sina blivande kamrater, lärarna och miljön i olika aktiviteter. Introduktionen sker både ute och inne för att barnet och vårdnadshavaren ska ges möjlighet att bekanta sig med de båda miljöerna.  

Under introduktionen ges vårdnadshavaren möjlighet att få kunskap och förståelse för utbildningen inom I Ur och Skur. I relationsbygget som pågår under introduktionen ska en trygghet byggas upp. Samtalen som förs lägger grunden för det kommande samarbetet. Alla lärare är delaktiga men en lärare har huvudansvaret under introduktionen. Det är viktigt att barnet får knyta an till en lärare först för att sedan knyta sig till de andra lärarna (Broberg, Hagström & Broberg, 2012). En öppen dialog förs där barnet står i centrum.