Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?

Behandling av personuppgifter

Information om personuppgiftsbehandling gällande utbildning, kurs, nätverksträffar och medlemskap för licenstagare.

Information om personuppgiftsbehandling utbildning, kurs, konferenser och nätverksträffar och medlemskap licenstagare

Friluftsfrämjandet I Ur och Skur Utveckling AB (IUS) behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi nu tillhandahåller dig.

Medlemsvillkor

Genom att betala licensavgift och anmäla er till utbildningar, kurser, konferenser och nätverksträffar accepterar du att IUS sparar dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med de ändamål som framgår nedan. All hantering sker enligt personuppgiftslagen (1998:204) och vi som organisation har ett personuppgiftsansvar. Från den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen av EU:s nya dataskyddsförordning GDPR (2016/679), om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter. Dessa lagar har till uppgift att skydda din personliga integritet. På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer.

Friluftsfrämjandet I Ur och Skur Utveckling använder arbetsverktygen Hogia, EDU Admin samt one drive molntjänst via Friluftsfrämjandet, Teams

Vilka personuppgifter behandlas

IUS är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med IUS genom att kontakta oss på info@iurochskur.se.  Vi behöver spara och använda vissa uppgifter om dig/er i syfte att kunna administrera medlemskapet, utbildningar, kurser, konferenser och nätverksträffar. Uppgifter som sparas och används är namn, personnummer, fysisk/faktura/e-postadresser, telefonnummer org. nummer och arbetsplats (vilken förskola), i form av skrift, under utbildningen/kursen eventuellt även foto och film i pedagogiskt och utbildningssyfte. Personnummer registreras endast vid deltagande i IUS grundutbildning och Friluftsfrämjandets barn- och ungdomsverksamhets utbildning för I Ur och Skur. Eventuell specialkost och allergier registreras och ges till kock, endast om utbildningen/kursen/konferensen innehåller måltider som ges till kock, då inte med namn.

Vad använder vi dina personuppgifter till

Som anmäld medlem och licenstagare, deltagare vid IUS utbildningar/kurser/konferenser kommer dina/era personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, personnummer (endast vissa utbildningar för intyg), adress/faktureringsadress, e-postadress, org. nummer, arbetsplats (vilken förskola) och telefonnummer. Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med din anmälan är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av att vara anmäld och inskriven och för att IUS har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för angivna ändamål.

Behandling om personuppgifter som är att anse som känslig, exempelvis sådan personuppgiftsbehandling som gäller allergier, utförs bara efter nödvändighet och med stöd i lag, det gäller endast för utbildning/kurs/träffar det ges till kock men då inte med namn, dessa raderas efter utbildningens slut.

Ändamålen för att behandla dina/era personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta administrationen, skicka ut information, erbjudanden och kommunicera. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål och i utbildningssyfte. Ditt personnummer registreras eftersom det är viktigt att IUS ska kunna säkerställa de anmäldas/inskrivnas identitet. Dina/era personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i IUS IT-system för medlemmar, anmälningar till utbildningar, kurser och närverksträffar i Hogia,Teams och EDU Admin. Ditt namn, arbetsplats och e-postadress finnas på ett dokument för att fylla i närvaron vid utbildning/kurser och närverksträffar. Dina personuppgifter kommer inte att säljas vidare. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Lagringstiden

IUS behandlar dina/era personuppgifter så länge kursen pågår, till fakturering och betalning är klart hos oss.  IUS grundutbildning och Friluftsfrämjandets barn- och ungdomsverksamhets utbildning för I Ur och Skur kommer att lagras med personnummer och sparas i 5 år, övriga utbildningar och kurser sparas namn och kontaktuppgifter till fakturering och betalning är klart, för licenstagare så länge de önskar vara medlemmar med en uppdatering 1g/år. IUS kommer att fortsätta lagra uppgifter om det följer någon sådan skyldighet av lag tex. bokföringslagen, skollagen.

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.

En begäran om något av det nämnda kan skickas till info@iurochskur.se.  Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.

Vi hoppas att detta har gett dig en bra information om varför dina personsuppgifter är viktiga och hur de används. Om du har frågor kring hanteringen av dina personuppgifter så mejla oss på: info@iurochskur.se

Du kan läsa mer om lagring av personuppgifter och vår bedömning av rättslig grund i I Ur och Skurs allmänna villkor.