Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?

Pedagogiken

I Ur och Skur-pedagogik, som används inom förskola, pedagogisk omsorg, skola och fritidshem, utgår ifrån Läroplan för förskolan (Lpfö18) och Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr22).

I Ur och Skur erbjuder lärande med hela kroppen och alla sinnen för barn från 1 år till 15 år.

Pedagogiken stimulerar ett rörelse rikt liv under förskole- och skoldagarna. Metod och förhållningssätt utmärker pedagogiken med närvarande, medagerande och medundersökande lärare. Praktiska erfarenheter tillsammans med boklig bildning utvidgar förståelsen för det som ska läras. Att med hela kroppen få uppleva en längd, en omkrets, en kubikmeter eller en bokstav ger möjlighet att fördjupa förståelsen och ger förutsättningar att komma ihåg kunskapen bättre. Kunskapen sitter i sinnesupplevelsen tillsammans med begrepp, ord och texter som kompletterar varandra i undervisningen. Digitala- och analoga verktyg används både i inomhus- och utomhusmiljöer. Nyfikenhet tillsammans med konstruktion och experimenterande, att ställa hypoteser för att sedan få bekräftelse eller ny kunskap är ett led i pedagogiken. Genom lek och lärande i omsorgsfulla situationer erbjuds ett lustfyllt lärande i autentiska (verkliga) miljöer.

Pedagogikmodell

Sedan 1985 har I Ur och Skur utvecklat pedagogiken som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Denna beskrivs i boken I Ur och Skur – Upplevelsebaserat lärande för en hållbar livsstil i praktiken (Gustavsson & Söderberg, 2023).

Inspiration har hämtats från Bronfenbrenners utvecklingsekologiska systemteori(Andersson, 1980).

De olika nivåerna är beroende av varandra och kan ses som ett sammanhängande system som påverkar varandra och tillsammans med aktuella läroplaner utgör I Ur och Skur-pedagogiken.

Centrum som allting utgår ifrån är barnet. För att en I Ur och Skur-enhet ska erbjuda en verksamhet med hög kvalitet är samtliga nivåer i cirkeln viktiga.

Den upplevelsebaserade utbildningen fören hållbar utveckling i praktiken är beroende av ett medvetet ledarskap hos lärarna samt ett utomhuspedagogiskt och ämnesövergripande förhållningssätt.

I utbildningen möter barnen olika uttrycksformer i lek, äventyr och friluftsliv.

Utomhuspedagogiken det förhållningssätt till undervisning och lärande som genomsyrar alla delar av I Ur och Skurs verksamhet.

Utomhuspedagogik innebär att undervisningen förläggs både ute och inne. I detta upplevelsebaserade lärande, där teoretiska och praktiska moment varvas, får barnet möjlighet att vara en aktiv del i sin egen lärprocess.

Kunskaperna förankras genom ett medvetet arbete med dialog och reflektion. Lärarnas medvetna val av plats för undervisning, lek och lärande ger barnen möjlighet att se samband och helheter (Szczepanski, 2007). Lärande erbjuds för hela kroppen och alla sinnen vilket ger fler barn möjlighet att befästa kunskap.

Fördelningen mellan antal timmar utomhus anpassas efter väderleksförhållanden, typ av aktivitet och barnens ålder. Lärare inom I Ur och Skur gör dagligen didaktiska val avseende var lärandet sker bäst och i enlighet med Lpfö18; lugna och fartiga aktiviteter varvas så att dagen har en väl avvägd rytm.

Rekommendationer för förskolebarn (1–5 år) är fysisk aktivitet av olika intensitet, minst 180 minuter varje dag. – Av dessa ska minst 60 minuter vara pulshöjande.

Yngre barn, som är mer stillsamma och därmed har svårare att hålla värmen, har längre pass inomhus under kallare årstider.

Arbetet med hållbar utveckling är en röd tråd i hela I Ur och Skurs verksamhet. Vi har ett väl förankrat arbete där social, ekonomisk och ekologisk dimension vävs samman med arbetet med barnkonventionen och de globala målen.

En positiv framtidstro ska prägla barnens utbildning. De ska kunna tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö, natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. 

Lärarna ska skapa förutsättningar så att barnen kan ta tillvara på sin nyfikenhet. Barnen ska utmanas och stimuleras i deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik. 

I Ur och Skur har som målsättning är att lägga grunden till miljömedvetenhet. Barnen ska ges möjlighet att utveckla ett varsamt förhållningssätt till miljön och naturen (Lpfö18, Lgr22). Målet är att det förhållningssätt till natur och miljö som tillämpas ska leda till ett naturligt levnadssätt när barnen blir vuxna.

Arbetet med hållbar utveckling är en röd tråd i hela I Ur och Skurs verksamhet. Vi har ett väl förankrat arbete där social, ekonomisk och ekologisk dimension vävs samman med arbetet med barnkonventionen och de globala målen.

Medvetet ledarskap

Samtliga lärare på I Ur och Skur ska, förutom adekvat utbildning, ha genomgått I Ur och Skurs och Friluftsfrämjandets ledarutbildningar. Kompetensutveckling sker kontinuerligt, både inom och utanför organisationen.

Utbildning och undervisning på I Ur och Skur lägger stor vikt vid lärarens förhållningssätt till barnen. Pedagoger ska kunna skapa goda relationer med barnen, i ett tillåtande klimat.

Ledarskapet inom I Ur och Skur låter barnen både vara aktiva i sin egen lärprocess och även praktisera sina förmågor i verkliga sammanhang.

Våra lärare har ett medvetet ledarskap där de, tillsammans med barnen, medupptäcker, medundersöker, medupplever och medagerar. Friluftsfrämjandet och I Ur och Skurs ledarsyn – Vi Kan – ger lärarna vägledning i bemötande. Detta innebär att vara välkomnande, inspirerande, kompetent, aktiv och nyfiken.

Rörelse

På I Ur och Skur rör vi oss varje dag. Barnen får förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga, genom fysiska aktiviteter i olika naturmiljöer.

Utbildningen på I Ur och Skur ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livsstil är en naturlig del av barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande.

Leken har en central plats och ges stort utrymme inom I Ur och Skur. Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter har barn rätt till lek, vila, fritid och rekreation anpassade till barnets ålder. Gärdenfors (2010) framhåller att föra in lek och motorisk aktivitet som bärande i utbildningens alla delar, vilket du finner inom

I Ur och Skur (Gustavsson & Söderberg 2021)

Ny forskning har dystert budskap om att svenska fyraåringar rör sig minst i Norden.

Studier visar att 75 % av fyraåringar i Sverige sitter, ligger eller halvligger mer än hälften av sin vakna tid. Med I Ur och Skurs pedagogik kan vi ändra på den trenden. Av Ann-Christin Sollerhed, universitetslektor och forskare i folkhälsovetenskap och Idrott & Hälsa på Högskolan i Kristianstad.