Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?

Pedagogiken

Arbetet med utomhuspedagogik är en process. Det är en plats där lärande tas tillvara, en metod att lära och en tydlig mening med lärandet.

Utomhuspedagogiken bygger på växelverkan mellan ute- och innevistelse, upplevelse och reflektion, och mellan teori och praktik. Genom utomhuspedagogiken visas samband och helheter där upplevelsen är det centrala. Barnet får själv erfara och därigenom skapa sig egna erfarenheter. Barnen blir delaktiga i sin utbildning och utbildningen blir därigenom meningsskapande för barnet.   

Genom upplevelser med hela kroppen och där flera sinnen stimuleras ges barnen förutsättningar att befästa kunskaper på olika sätt. När flera sinnen berörs möjliggörs fler sätt att minnas och möjligheten till bestående minnen förstärks. När barnet självt får uppleva något skapar sig barnet egna erfarenheter. Barnens upplevelser bearbetas genom reflektion och återkoppling tillsammans med pedagogerna. Detta för att utveckla och förankra barnens kunskaper

Utbildningen på förskolan sker under hela dagen och utgörs av både planerade och spontana aktiviteter. Pedagogerna är medvetna förebilder och upplever och upptäcker tillsammans med barnen. Vi arbetar i enlighet med Skolverkets läroplaners syn på kunskap. Kunskap kommer till uttryck i olika former av fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet.  Utbildningen ska ge varje barn möjligheter att upptäcka och förundras, pröva och utforska samt tillägna sig olika kunskaper och erfarenheter. I den dagliga utbildningen ges barnen tillfällen att utvecklas inom många kunskapsområden såsom matematik, språk, naturvetenskap och socialt samspel.

I Ur och Skur Myrstacken erbjuder miljöer och olika material som stödjer och utmanar barnet i dess lärande och utveckling till exempel vid lek, experimenterande, reflektion och återkoppling. Genom de dagliga samtalen ges barnen möjlighet att utveckla sin kommunikativa och sociala förmåga. Barnet ges möjlighet att sätta ord på sina upplevelser i vardagen samt använda adekvata begrepp.

På vår förskola ges stort utrymme för lek och äventyr. I leken förenas lärande, rörelse och glädje i samspel med andra barn och vuxna. Barnen får möjlighet att utveckla en god kroppsuppfattning, träna sina muskler, sin balans och smidighet. Genom leken ges barnen möjligheter att utveckla sitt självförtroende, social kompetens, behärska sin kropp, språklig utveckling samt inlevelseförmåga. Lekmiljön på förskolan och i närmiljön ska utmana barnens motorik och erbjuda barnen organiserade lekar samt tid för ”fri lek”. Pedagogerna värnar om lekpassen och ger förutsättningar för att de ska få vara så långa som möjligt. Pedagogerna respekterar, är lyhörda för lekens innehåll och är goda ”lekare” tillsammans med barnen. I Ur och Skurs pedagoger är medagerande och medundersökande och har således ett engagerat förhållningsätt till leken och dess möjligheter.

Medvetet ledarskap

Pedagogerna är utbildade inom Friluftsfrämjandet och I Ur och Skur. Med fokus på ledarskap, förhållningssätt och metoder för arbetet med utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande. I Ur och Skurs medvetna ledarskap,4M, innebär att pedagogen är Medundersökande, Medupptäckande, Medupplevande och Medagerande. Pedagogen finns nära barnet och är med och undersöker, upptäcker, upplever och agerar tillsammans. Det nära arbetet ger möjligheter till spontana undervisningssituationer och är utgångspunkt för vidare lärande. 

Hos oss på I Ur och Skur Myrstacken arbetar närvarande, engagerade, nyfikna, aktiva och delaktiga pedagoger som kan bekräfta, stödja och utmana barnen. Arbetslaget arbetar kontinuerligt med att utveckla och reflektera över förhållningssätt, värdegrund och metoder. 

Betydelsen av personligt engagemang, tillit och ansvar är betydelsefullt för oss.  

Genom lösningsorienterade och flexibla pedagoger som ser varje dag som ett äventyr erbjuder vi barnen en lustfylld och meningsskapande utbildning.  

Friluftsfrämjandet och I Ur och Skur använder sig av ledorden Lust, Kunskap och Tillgänglighet. Målet är att erbjuda en lustfylld och meningsskapande utbildning.  

På I Ur och Skur Myrstacken lägger vi stor vikt vid att ha roligt tillsammans.  

Alla som vistas på eller besöker förskolan ska känna sig välkomnade och väl bemötta.  

Pedagogerna är nyfikna och söker ständigt efter ny kunskap vilket smittar av sig på barnen. Tillsammans har vi en bred kunskap som vi gärna delar med oss av. Pedagogerna är tillgängliga för barnen, vårdnadshavarna och för varandra i arbetslaget. Miljöerna som används ska vara tillgängliga för alla. Ledarsynen speglas av ledorden VI KAN. Orden står för att pedagogen är Välkomnande, Inspirerande, Kompetent, Aktiv och Nyfiken.