Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?

Policy visselblås I Ur och Skur Utveckling

Visselblåsarlagen skyddar den person som slår larm om vissa allvarliga missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang. Till grund för lagen ligger EU:s visselblåsardirektiv (Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937).

Nuläge

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2021890-om-skydd-for-personer-som_sfs-2021-890, visselblåsarlagen, skyddar den person som slår larm om vissa allvarliga missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang. Till grund för lagen ligger EU:s visselblåsardirektiv (Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937).

Lagen gäller vid rapportering av missförhållanden som det finns ett allmänintresse av.

Visselblåsarlagen gäller generellt inom all privat och offentlig verksamhet när ordinarie rutiner för incidentrapportering inte kan användas eller är tillräckligt.

Visselblåsarpolicyn gäller alla våra anställda inom I Ur och Skur Utveckling som har anledning att påtala missförhållanden utan att bryta mot eventuella överenskommelser i anställningsavtal och drabbas av arbetsrättsliga åtgärder eller andra negativa konsekvenser, samt annan extern aktör.

Extern aktör: person som inte är anställd av I Ur och Skur Utveckling men som kommer i kontakt med vår organisation, till exempel arbetssökande, praktikanter, konsulter/annan inhyrd personal, leverantörer samt vårdnadshavare om inte gängse incidentrapportering kan användas. 

Vision

Vi eftersträvar en arbetskultur där vi för en dialog om eventuella problem som uppkommer i verksamheten och påtalar det för de som direkt är berörda.

Även om det inte är fråga om missförhållanden av larm i enlighet med vår policy så uppmuntrar vi att samtliga medarbetare tar upp eventuella problem inom organisationen med de som direkt berörs i första hand, sin närmaste chef i andra hand.

Syfte

Syftet med vår visselblåsarpolicy är att:

  • vi skall följa visselblåsarlagen (de som har 50–249 anställda skall ha interna rapporteringskanaler)
  • ge en tydlig vägledning om när och hur missförhållanden kan rapporteras i situationer då det inte är aktuellt att använda ordinarie incidentrapportering.
  • alla avslöjanden om missförhållande ska hanteras på ett rättvist och korrekt sätt.

Metod

  • I Ur och Skur Utveckling använder sig av systemet Visma Draft it.
  • Systemet nås via en länk på I Ur och Skur Utvecklings hemsida/huvudmannaenheter till rapporteringssystemet.
  • Systemet guidar rapportören genom hela processen, möjlighet att bifoga dokument, foton och filmer ingår.
  • Systemet är krypterat, rapportören får en inloggningskod i syfte att ärendet kan följas och att anonymiteten skall säkras.
  • Rapportören får en bekräftelse på att organisationen har mottagit rapporten, maxtiden är tre månader för återkoppling till rapportören om hur ärendet hanterats, i den mån det är rimligt får rapportören regelbunden återkoppling på hanteringen.

I Ur och Skur Utveckling tolererar under inga omständigheter att en medarbetare som i enlighet med vår policy har slagit larm om missförhållanden utsätts för någon form av skuldbeläggning, repressalier eller trakasserier på grund av visselblåsningen.