Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?

Visselblåsning

Visselblåsarlagen, är en svensk lag som skyddar den person som slår larm om vissa allvarliga missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang. Till grund för lagen ligger EU:s så kallade visselblåsardirektiv. Lagen gäller vid rapportering av missförhållanden som det finns ett allmänintresse av.

Visselblåsarlagen

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2021890-om-skydd-for-personer-som_sfs-2021-890, visselblåsarlagen, är en svensk lag som skyddar den person som slår larm om vissa allvarliga missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang. Till grund för lagen ligger EU:s så kallade visselblåsardirektiv.

Lagen gäller vid rapportering av missförhållanden som det finns ett allmänintresse av.

Företag som har 50 till 249 arbetstagare ska ha interna rapporteringskanaler, I Ur och Skur Utveckling har valt att ha det för alla sina juridiska enheter; I Ur och Skur Utveckling AB, I Ur och Skur Laxe AB (Mysingen) och I Ur och Skur Mullebo ekonomisk förening.

Visselblåsarlagen gäller generellt inom all privat och offentlig verksamhet.

Vem kan använda visselblåsartjänsten?

Intern visselblåsning: all personal som är anställd inom I Ur och Skur Utveckling.

Extern visselblåsning: person som inte är anställd av I Ur och Skur Utveckling men som kommer i kontakt med vår organisation, till exempel arbetssökande, praktikanter, konsulter/annan inhyrd personal, leverantörer samt vårdnadshavare, om inte gängse incidentrapportering kan användas.

I Ur och Skur Utveckling tolererar under inga omständigheter att en medarbetare som i enlighet med vår policy har slagit larm om missförhållanden utsätts för någon form av skuldbeläggning, repressalier eller trakasserier på grund av visselblåsningen.

När kan visselblåsning användas?

Visselblåsartjänsten kan användas för att varna om missförhållanden som kan påverka människor, vår organisation, samhället eller miljön. För att använda visselblåsartjänsten ska det röra sig om ett missförhållande som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram. För att det ska finnas ett allmänintresse ska det gälla allvarliga förhållanden, angå en krets som kan betecknas som allmänheten och finnas ett legitimt intresse av att missförhållandena kommer fram.

Missförhållandena ska handla om olika olagliga, oetiska eller skadliga aktiviteter som kan påverka andra på ett negativt sätt. Exempel på oegentligheter kan vara bland annat:

  • Bedrägeri eller korruption
  • Trakasserier, mobbning och diskriminering
  • Överträdelser av hälso- och säkerhetsstandarder (förebyggande av olyckor)
  • Handlingar som skadar miljön eller egendom
  • Medvetna lagöverträdelser

När ska visselblåsning inte användas?

Personliga klagomål, som kan handla om medarbetares beteende, att man är oense i olika frågor av lättare karaktär, att man känner sig orättvist behandlad eller att företaget brutit mot lagen om anställningsskydd. Sådana klagomål hör inte till visselblåsarkanalen utan ska hanteras i första hand av rektor, närmaste chef eller HR personal via samtal och ordinarie rutiner för incidentrapportering.

Hur används visselblåsartjänsten?

I Ur och Skur Utveckling använder sig av systemet Visma Draft it. 

Systemet nås via en länk på I Ur och Skur Utvecklings hemsida under huvudmannaenheter som leder till rapporteringssystemet.

Rapportören dvs du, guidas genom hela processen, det går också att bifoga dokument, foton och filmer. Endast ett ärende i taget kan rapporteras.

Systemet är krypterat, rapportören får en inloggningskod i syfte att ärendet kan följas och att anonymiteten skall säkras. Inloggningskoden är viktig att rapportören sparar/kopierar då den inte går att få tag i efterhand, i och med det ingen åtkomst av återkopplingen av ärendet.

Rapportören får en bekräftelse på att organisationen har mottagit rapporten, maxtiden är tre månader för återkoppling till rapportören om hur ärendet hanterats, i den mån det är rimligt får rapportören regelbunden återkoppling på hanteringen.

Omgående efter att organisationen har tagit del av inkommen rapport görs en analys av de uppgifter som rapportören slagit larm om i syfte att avgöra om det krävs ytterligare information från rapportören inför utredning.

Nästa steg i processen är att organisationen fattar beslut om ärendets fortsatta handläggning alternativt ingen åtgärd nödvändig, vid det senare avslutas ärendet. Rapportören får en återkoppling inom tre månader.

Vid fortsatt handläggning utreds ärendet internt, vid behov skickas ärendet vidare till externa aktörer som till exempel oberoende revisorer, Polisen eller andra juridiska myndigheter i syfte att få korrekt och opartisk behandling.

I den mån det kan anses lämpligt återkopplar I Ur och Skur Utveckling regelbundet till visselblåsaren om hur ärendet hanteras.

När ärendet hanterats färdigt meddelas rapportören om vidtagna åtgärder, om ingen hantering varit nödvändig meddelas också detta innan ärendet avslutas.

Visselblåsning I Ur och Skur Utveckling AB

Policy visselblåsning I Ur och Skur Utveckling

Policy visselblås I Ur och Skur Utveckling

Visselblåsarlagen, skyddar den person som slår larm om vissa allvarliga missförhållanden i ett arbetsrelaterat sammanhang. Till grund för lagen ligger EU:s visselblåsardirektiv (Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937). Läs mer