Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?

Pedagogiken

I Ur och Skurs pedagogik är utvecklad utifrån Friluftsfrämjandets barn- och ungdomsverksamhet. Pedagogiken beskrivs med hjälp av I Ur och Skurs pedagogikmodell. Pedagogikens utgångspunkt är att varje barns behov och intressen ramas in av ett upplevelsebaserat lärande för en hållbar livsstil i praktiken.

Utbildningen på förskolan och skolan sker under hela dagen, allt som sker ingår i barnens utbildning. Under dagen sker undervisning som både är planerad och spontan, barnets lärande och utveckling sker hela tiden. Pedagogerna är medvetna förebilder och upplever och upptäcker tillsammans med barnen. Vi arbetar i enlighet med Skolverkets läroplaners syn på kunskap. Kunskap kommer till uttryck i olika former fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet.

Barnet i fokus

Med utgångspunkt i läroplanen, med fokus på varje barn, barngruppens gemensamma behov och intressen planerar pedagogerna utbildningen och undervisningen. Med stöd av målen i Läroplan för förskolan, Lpfö18 och skolan Lgr22 ger pedagogerna barnen förutsättningar att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Pedagogerna är lyhörda och låter varje barn, efter sin egen förmåga, utvecklas att ta ansvar och utöva inflytande i verksamheten och miljön.Tillsammans med barnen är pedagogerna flexibla och fångar lärandesituationer utifrån barnens egna initiativ och möjligheter.

Medvetet ledarskap

Pedagogerna är utbildade inom Friluftsfrämjandet och I Ur och Skur. Med fokus på ledarskap, förhållningssätt och metoder för arbetet med utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande. I Ur och Skurs medvetna ledarskap,4M, innebär att pedagogen är Medundersökande, Medupptäckande, Medupplevande och Medagerande. Pedagogen finns nära barnet och är med och undersöker, upptäcker, upplever och agerar tillsammans. Det nära arbetet ger möjligheter till spontana undervisningssituationer och är utgångspunkt för vidare lärande.

Hos oss arbetar närvarande, engagerade, nyfikna, aktiva och delaktiga pedagoger som kan bekräfta, stödja och utmana barnen. Arbetslaget arbetar kontinuerligt med att utveckla och reflektera över förhållningssätt, värdegrund och metoder. Betydelsen av personligt engagemang, tillit och ansvar är betydelsefullt för oss. Genom lösningsorienterade och flexibla pedagoger som ser varje dag som ett äventyr erbjuder vi barnen en lustfylld och meningsskapande utbildning.

Utomhuspedagogik

Arbetet med utomhuspedagogik är en process. Det är en plats där lärande tas tillvara, en metod att lära och en tydlig mening med lärandet. Utomhuspedagogiken bygger på växelverkan mellan ute- och innevistelse, upplevelse och reflektion, och mellan teori och praktik. Genom utomhuspedagogiken visas samband och helheter där upplevelsen är det centrala. Barnet får själv erfara och därigenom skapa sig egna erfarenheter. Barnen blir delaktiga i sin utbildning och utbildningen blir därigenom meningsskapande för barnet.

Upplevelsebaserat lärande för en hållbar livsstil i praktiken

Genom upplevelser med hela kroppen och där flera sinnen stimuleras ges barnen förutsättningar att befästa kunskaper på olika sätt. När flera sinnen berörs möjliggörs fler sätt att minnas och möjligheten till bestående minnen förstärks. När barnet självt får uppleva något skapar sig barnet egna erfarenheter. Barnens upplevelser bearbetas genom reflektion och återkoppling tillsammans med pedagogerna. Detta för att utveckla och förankra barnens kunskaper.

Lek och äventyr

På vår förskola ges stort utrymme för lek och äventyr. I leken förenas lärande, rörelse och glädje i samspel med andra barn och vuxna. Barnen får möjlighet att utveckla en god kroppsuppfattning, träna sina muskler, sin balans och smidighet. Genom leken ges barnen möjligheter att utveckla sitt självförtroende, behärska sin kropp, språklig utveckling samt inlevelseförmåga. I leken övas turtagande, samförstånd och ömsesidighet och leken är vägen till social kompetens. Lekens roll är avgörande för lärandet och därför ska barns lek tas på allvar och ges stort utrymme.

Olika uttrycksformer

Inom I Ur och Skur vill vi stimulera barnen att uttrycka sig på många olika sätt.

I den dagliga utbildningen och undervisningen används olika uttrycksformer för att förstärka lärandet och för att göra lärandet mer kreativt och lustfyllt. Exempel på olika uttrycksformer är, skapande, drama, musik, sång och rörelse av olika slag

Barnen ges möjlighet att utveckla kreativitet och ett utvidgat lärande genom att prova på det förskolan erbjuder av olika typer av material och tekniker för skapande, konstruktion, reflektion och lek. I Ur och Skur värnar om gamla hantverkstraditioner och att använda naturmaterial i vårt skapande arbete.

Ämnesövergripande

Undervisningen på I Ur och Skur är upplagd i ämnesövergripande teman och projekt som utgår från läroplanens mål. Genom detta arbetssätt ges barnen möjlighet till ett mångsidigt och sammanhängande lärande.

I vårt ämnesövergripande arbete ges barnen möjlighet till att vara med och utforma och ha inflytande i det fortsatta arbetet. Barnen ges förutsättningar att själva tänka, göra och reflektera.

Förskolan har övergripande projekt som rullar på tre år: “Språk, sagor och berättande”, “Naturvetenskap kretslopp och den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling”, “Matematik, teknik och konstruktion”.

Skolan har gemensamt 2 temaområden på hösten som är: “Jag och min omvärld” och “Människan” och 2 temaområden på våren: “En resa i tiden” och “Vår natur”.

Natur och miljökunskap

Genom vårt arbete med natur och miljökunskap får barnen möjlighet att förstå naturvetenskapliga sammanhang och fenomen. På våra gårdar och i vår närmiljö erbjuds barnen ett nyfiket utforskande. Hos oss läggs stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Utbildningen präglas av ett ekologiskt förhållningssätt som medvetet praktiseras i vår vardag där vi strävar efter att synliggöra ekologiska samband. Vi odlar, sopsorterar och använder oss av miljömärkta produkter. Pedagogerna arbetar utifrån ett positivt förhållningssätt där vi lägger stor vikt vid att barnen skall trivas och ha det roligt i skog och mark. Där man trivs och får vara med om spännande och lustfyllda upplevelser – kommer man förhoppningsvis att värna om som vuxen.

Vi arbetar för en hållbar utveckling utifrån de tre dimensionerna; social-, ekonomisk- och ekologisk hållbarhet. Med utgångspunkt i ”I Ur och Skurs plan för hållbar utveckling” sätter förskolan egna utvecklingsmål. På I Ur och Skur ser vi arbetet med hållbar utveckling som ett paraply över all vår verksamhet.